دعا - طلسم - جادو - احضار
آموزش علوم غریبه با استفاده از کتب خطی

حمل به جوزا موافق است، سنبله، اسد، میزان موافقند، قوس و دلو موافق، ثور، سرطان موافق، سنبله به عقرب موافق است، جدی و حوت موافق است.

اگر طالع کسی آتشی باشد تعویز حب را شنبه یا یکشنبه باید نوشت، اگر طالع خاکیستتعویذ حب را شنبه یا سه شنبه باید نوشت. اگر طالع باد است تعویذ حب را چهارشنبه یا شنبه باید نوشت. اگر طالع آبی است تعویذ حب را روز آدینه(جمعه) باید نوشت.

اما حمل تعلق به مریخ دارد. ثور به زهره، جوزا به عطارد، سرطان به قمر، اسد به شمس، سنبله به عطارد، میزان به زهره، عقرب به مریخ، قوس به مشتری، جدی به زحل، دلو به زحل، حوت به مشتری.

اما بدان و آگاه باش روز جمعه چند چیز را شاید: اول حب - دوم زبان بند - سوم عقدالرجال و عقداللسان - چهارم بغض و عداوت و ........

ارسال شده توسط ایلیا در ساعت ۲۱:۵۸ بعد از ظهر |
       

 الف=1

 ب=2

 ج=3

 د=4

 ه=5

 و=6

 ز=7

 ح=8

 ط=9

 ی=10

 ک=20

 ل=30

 م=40

 ن=50

 س=60

 ع=70

 ف=80

 ص=90

 ق=100

 ر=200

 ش=300

 ت=400

 ث=500

 خ=600

 ذ=700

 ض=800

 ظ=900

 غ=1000

 

 ابجد

 کبیر

 ارسال شده توسط ایلیا در ساعت ۲۱:۵۶ بعد از ظهر |
منتظر پیشنهادات، پیامها و درخواست شما هستم.


ارسال شده توسط ایلیا در ساعت ۲۱:۵۴ بعد از ظهر |
  • عبدالله کفعمی و دیگر اساتید گفته اند: این نسخه ایست از برای امت محمد(ص)، یاد کردیم که آسمان را دوازده برج است و این دوازده برج را هفت کوکب است، اگر خواهی طالع کسی را بدانی اول نام او را و مادر او را به حساب ابجد کبیر در آورده، دوازده دوازده طرح کند:
  •  اگر یکی بماند، طالع او حمل و طبعش آتشی بود. اگر دو بماند، ثور، خاکیست.اگر سه بماند، جوزا، بادیست.اگر چهار بماند،سرطان، آبی است.اگر پنج بماند، اسد، آتشی است.اگر شش ماند، سنبله، خاکی است.اگر هفت ماند، میزان، بادی است.اگر هشت ماند،عقرب، آبی است.اگر نه ماند، قوس، آتشی است.اگر ده ماند، جدی، خاکیست.اگر یازده ماند، دلو، بادیست.اگر دوازده ماند، حوت آبی است.
  • جوزا، میزان، دلو بادی و نرند. سرطان، عقرب، حوت، آبی و نرند. ثور، سنبله، جدی، خاکی و ماده اند. حمل، قوس، اسد، آتشی، نر هستند.


ارسال شده توسط ایلیا در ساعت ۲۱:۵۲ بعد از ظهر |
از اساتید عظام چنین روایت شده است که علم خواص، اکسیر زمان است و در هر کار و عملی انسان را به مقصود میرساند چه هر چه اوراد و اذکار و افسون و دعا و وفق و طلسمات و عظمت و خواص در جهان موجود است همگی از تلالو وجود حضرت ذات باری تعالی است، که برای تحقق خواسته ها و استجابت مناجات از درگاه پروردگار چند شرط وجود دارد که میبایست بجای آورده شود و اگر این شرط انجام گیرد هر چه انسان از خداون طلب کند خواسته هایش برآورده خواهد شد. لذا هر که طالب و راغب این علوم است می بایست به شروط آن نیز عمل کند.


ارسال شده توسط ایلیا در ساعت ۲۱:۵۱ بعد از ظهر |
آخرین مطالب ارسالی